ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta Müftü Mah.Şehit Ömer Halisdemir cad  No:17 adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan GB Mobilya Ltd. Şti . (bundan sonra kısaca “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da ’ye ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

 “Üye” veya “Ziyaretçi” Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler Hizmet Sağlayıcı alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya Hizmet Sağlayıcı mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalması veya üyeliğini tamamlayarak Üye olması halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


MADDE 2-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.evonna.com.tr alan adlı internet sitesinde veya Hizmet Sağlayıcıya ait mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2.2- Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2.3- Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının Hizmet Sağlayıcı veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. İnternet sitesinde yer alan tüm içeriklerin ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Hizmet Sağlayıcıya ait olup, üyenin, bu duruma aykırı davranması halinde hukuki ve cezai sorumluluğu sabittir. 

2.4- Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Üye veya ziyaretçi olarak katılanlar, kendilerine ait kişisel verileri Hizmet Sağlayıcı ile paylaşmayı kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili detaylı Politika ve Aydınlatma Metni Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

2.5- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ivedilikle bilgileri güncelleyeceğini beyan, kabul ve garanti eder.

2.6- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Hizmet Sağlayıcı tarafından sonlandırılması durumunda Hizmet Sağlayıcı'dan herhangi bir hak talep edemez. Hizmet Sağlayıcı her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz. Hizmet Sağlayıcı ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.            

2.7- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun kendisinin maddi ya da manevi bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Hizmet Sağlayıcı’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini ve ihlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Hizmet Sağlayıcı’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8- Kullanıcı, internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verilen hizmetlerde kesinti veya hata olması durumunda, Hizmet Sağlayıcı’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

2.9- Hizmet Sağlayıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman Hizmet Sağlayıcı Platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

MADDE 3-DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve Düzce Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

 

Üyenin Hizmet Sağlayan’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

 

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.